Çin, Ant Group halka arzından neden korktu?

Güven Sak

Ant Group hakkında ben en çok The Marker’da Marc Rubenstein’ın aşağıdaki yazısını beğendim doğrusu. Onu da buraya ekleyeyim. Tarihe not olsun.

Dijitalleşme, yeni teknolojik devrim gibi kavramların hadiseyi bizatihi bir finansal istikrar meselesi olarak incelemeye mani olmaması gerekir.

Hele bu çağda ve yaklaşık 300 milyonu Çin dışında; Bengladeş’ten Pakistan’a, Filipinlerden Güney Kore’ye başka ülkelerde yaşayan çevrim içi toplam 1,3 milyar kullanıcıya sahip bir sistemle. Bakın bu daha önce hiç olmadı. Türkiye’deki benzerlerine de bakmanızı öneririm doğrusu.

Notes from Turkey and its vicinity: It’s the economy, stupid

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store